Algemene voorwaarden Wasabonnementen Lagendijk Brandstof

1. Abonnements voorwaarden

1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Abonnee: Diegene die met Lagendijk Brandstof een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnement: De overeenkomst tussen Lagendijk Brandstof en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Car wash: Een door Lagendijk Brandstof geëxploiteerde car wash in Nederland.

1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Lagendijk Brandstof.

1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Lagendijk Brandstof en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden Beta wassen.

1.4 Lagendijk Brandstof behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Lagendijk Brandstof stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per website, e-mail dan wel per post op de hoogte.

2. Inhoud Abonnement Onbeperkt

2.1 Het Abonnement is voertuig gebonden en niet overdraagbaar. Als bewijs van het Abonnement gebruikt Lagendijk Brandstof als herkenningsmiddel het kenteken van het betreffende voertuig van de Abonnee.

2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, uitgaande van redelijk gebruik.

2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op de betreffende vestiging van Lagendijk Brandstof met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.

2.4 Lagendijk Brandstof behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. Duur van het Abonnement

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 jaar tenzij de programmakeuze een kortere periode behelst met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.

3.2 Na bovenstaande periode kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

4. Opzeggen abonnement

4.1 Een Abonnement kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode inclusief de lopende kalendermaand. De opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

4.2 Opzeggen kan door: Een schrijven te richten aan: Lagendijk Brandstof BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen, Vlaardingweg 30, 3044 CK Rotterdam

Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@tankenbijlagendijk.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel opzeggingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per e-mail.

4.3 Lagendijk Brandstof behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:

Lagendijk Brandstof onjuiste gegevens heeft verschaft, Fraude pleegt in het gebruik van het Lagendijk Brandstof herkenningsmiddel, Niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7.

4.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

4.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt Lagendijk Brandstof zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

5. Prijzen

5.1 Lagendijk Brandstof behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Lagendijk Brandstof zal de prijzen op de betreffende locatie en op de website zichtbaar maken.

5.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

5.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de car wash.

6. Betaling

6.1 Het abonnementsgeld is jaarlijks verschuldigd, tenzij middels het abonnement een andere keuze is gemaakt en wordt jaarlijks vooraf geincasseerd, tenzij middels het abonnement een kortere periode is afgesproken.

6.2 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee Lagendijk Brandstof, dan wel een door Lagendijk Brandstof aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

6.3 De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt voorafgaand een het gekozen abonnement plaats.

6.4 Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van een Car wash te voldoen.

6.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Lagendijk Brandstof zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Lagendijk Brandstof herkenningsmiddel (kenteken) buiten werking te stellen. Het Lagendijk Brandstof herkenningsmiddel (kenteken) wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld over heeft gemaakt op de bankrekening Lagendijk Brandstof. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Lagendijk Brandstof herkenningsmiddel buiten werking is geweest.

6.6 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Lagendijk Brandstof de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op Abonnee. Tevens zal Lagendijk Brandstof de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau cq gerechtsdeurwaarder. De kosten die Lagendijk Brandstof redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

6.7 Wijziging van het bankrekeningnummer en/of te naam stelling dienen aangegeven te worden middels een schrijven te richten aan: Lagendijk Brandstof BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen, ’s Vlaardingweg 30, 3044CK Rotterdam. Wijziging per e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@tankenbijlagendijk.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel wijzigingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen.

7. Klantenservice

7.1 Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement, het opzeggen van een Abonnement, verzoeken om persoonsgegevens in te zien/te wijzigen of vragen met betrekking tot betalingen, verlies/beschadiging/ diefstal van het Lagendijk Brandstof herkenningsmiddel, kan men terecht bij de Afdeling Abonnementen. Deze is bereikbaar via e-mailadres info@tankenbijlagendijk.nl, via telefoonnummer 010- 4151722 (bereikbaar op ma t/m do van 09.00 – 16.00uur, feestdagen gesloten) of via een schrijven aan Lagendijk Brandstof BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen , Vlaardingweg 30, 3044CK Rotterdam

8. Klantgegevens

8.1 De Abonnee houdt Lagendijk Brandstof onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer.

8.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Lagendijk Brandstof zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

9. Inschakelen derden

9.1 Lagendijk Brandstof heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

9.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagendijk Brandstof.

10. Overige bepalingen en toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Lagendijk Brandstof en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Vooraarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.

Contact Ons

Wil je snel contact met ons? Stuur ons een mail en wij nemen snel contact met je op.